Het spoor tussen Leiden en Dordrecht wordt steeds drukker bereden. Dit betekent dat een overgang per definitie onveiliger wordt. De laatste overweg op het traject Leiden-Dordrecht is de Kandelaarweg. Incidenten op de overweg hebben, naast de impact op veiligheid, ook grote impact op bereikbaarheid van de regio. Daarnaast worden de eerste onderzoeken gedaan en voorbereidingen getroffen voor een spoorverdubbeling op dit traject. Dit betekent dat de overweg op termijn zal moeten verdwijnen.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en ProRail hebben in samenwerking met de gemeenten Schiedam en Rotterdam in 2019 en 2020 een pré-verkenning uitgevoerd om te zoeken naar goede alternatieven voor deze overweg. Ingenieursbureau Movares heeft dit proces begeleidt. Deze pré-verkenning biedt inzicht in de situatie en problematiek van de overweg. Dit bericht geeft een samenvatting van het proces, een overzicht van de resultaten en inzicht in de vervolgstappen.

MRDH en ProRail hebben samen met de omliggende gemeenten rond de overweg Kandelaarweg (gemeente Schiedam, Rotterdam, Midden-Delfland en Delft) gekozen om een studie uit te voeren naar de situatie, problemen en mogelijke alternatieven van deze overweg. Dit wordt een zogenaamde pré-verkenning genoemd. Deze pré-verkenning heeft laten zien dat het vervolgonderzoek kan worden gestart.

Problemen rond de overweg zijn geanalyseerd en de behoeften van de belanghebbenden zijn opgehaald. De inloopavond - eind 2019 voor bewoners en geïnteresseerden georganiseerd – maakt ook deel uit van de behoeftenanalyse. Deze avond was drukbezocht met ongeveer 100 bezoekers. Tijdens deze avond is waardevolle informatie opgehaald met lokale kennis, wensen en ideeën. Het onderzoek is daarmee verbeterd. De uitgewerkte oplossingen zijn op deze informatie en analyses gebaseerd.

De overweg Kandelaarweg ligt op de grens tussen Schiedam en Rotterdam. De overweg ontsluit het gebied Noord-Kethel ten westen van de Schie. Naast de toegang via de overweg is dit gebied voor gemotoriseerd verkeer vanuit Delft ontsloten via de Schieweg. De Schieweg is een smalle dijkweg parallel aan de Delftse Schie.

Voor langzaam verkeer is het gebied Noord-Kethel ontsloten via het Huigenhofpad, een fietsverbinding vanaf de Broekkade en een verbinding via een brug over de Poldervaart ter plaatse van de spoorbrug over de Poldervaart. De huidige overweg ligt op een bewegwijzerde fietsroute (ANWB Delflandroute).

De keuzes en besluiten om te komen tot oplossingsrichtingen zijn gestructureerd van grof naar fijn doorlopen en gebaseerd op de probleem- en behoefteanalyse. Samengevat is de redeneerlijn als volgt te beschrijven. De wens is om de bestaande gelijkvloerse overweg op te heffen. Vanwege de veiligheidswinst die te boeken is en omdat de overweg niet past binnen geplande spoorverdubbeling naar viersporigheid op dit traject

Het opheffen van deze overweg zonder een alternatief om het spoor te kruisen is niet acceptabel en niet wenselijk. Voor bewoners, bedrijven, recreanten en andere gebruikers is het belangrijk een verbinding te houden. Ook is het belangrijk dat Noord-Kethel goed bereikbaar blijft voor hulpdiensten. Daarom zijn twee hoofdalternatieven ontwikkeld:

  • het eerste hoofdalternatief richt zich op een onderdoorgang in de buurt van de huidige overweg voor alle verkeerstromen;
  • het tweede hoofdalternatief betreft het scheiden van verkeersstromen.

Deze twee hoofdalternatieven zijn beoordeeld voor langzaam verkeer (voetganger en fietser), gemotoriseerd verkeer en de bereikbaarheid van de railinzetplaats (locatie waar aannemers het spoor op kunnen om onderhoud te plegen).

Op de huidige locatie van de overweg is het mogelijk om voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) een onderdoorgang te creëren. Dit kan alleen met een luie trap waarbij fietsers afstappen en met hun fiets aan de hand de onderdoorgang passeren. Een onderdoorgang waar gefietst kan worden is niet mogelijk vanwege de lange helling die hiervoor nodig is en de beperkte ruimte rondom de overweg. Om dezelfde reden is ook een onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer niet mogelijk op deze locatie. Zowel ten noorden als ten zuiden van de huidige overweg zijn alternatieve locaties mogelijk voor een spoorkruising voor langzaam verkeer.

Het gemotoriseerd verkeer moet op een alternatieve locatie een spoorkruising krijgen waarmee ook het gebied Noord-Kethel goed bereikbaar blijft. Hiervoor zijn verschillende varianten, zowel ten noorden als ten zuiden van de huidige overweg onderzocht. Hierbij is onder andere goed gekeken naar de drukte op de omliggende wegen. Deze alternatieven kunnen gecombineerd worden met een spoorkruising voor langzaam verkeer. Dit betekent dat een onderdoorgang op de huidige locatie van de overweg niet noodzakelijk is, maar bij voorkeur wel zo dicht mogelijk bij de huidige locatie om de omrijdafstand voor langzaam verkeer(fiets, voetgangers) te beperken.

Een railinzetplaats is een locatie waar aannemers met hun materieel het spoor op kunnen om daar het onderhoud te plegen. De huidige overweg is een railinzetplaats en deze moet ofwel blijven bestaan ofwel dichtbij deze locatie een alternatief krijgen. Voor de railinzetplaats zijn daarom verschillende alternatieve locaties aangegeven die al dan niet gecombineerd kunnen worden met een spoorkruising voor langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer.

De resultaten van de pré-verkenning zijn gebruikt voor de aanmelding van de overweg Overschie-Kandelaarweg bij het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). De vervolgstappen zullen daarom ook binnen LVO plaatsvinden. Het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) heeft als doel: “het verbeteren van de veilige doorstroming van trein- en wegverkeer op overwegen met slimme, kosteneffectieve maatregelen zodat het aantal incidenten verder vermindert”. Binnen dit programma worden overwegen onderzocht en aangepast om de veiligheid te vergroten.

De eerste vervolgstap na goedkeuring van de aanmelding is dat de kansrijke oplossingsrichtingen verder worden uitgewerkt in de alternatievenstudie. Hierin wordt een keuze gemaakt in een hoofdalternatief dat, al dan niet met enkele varianten, wordt uitgewerkt in een ontwerprapportage met kostenraming. Het resultaat wordt met een adviesnota voorgelegd aan het ministerie van IenW, die bij positief besluit het besluit ook voorlegt aan de decentrale overheden (MRDH, provincie en gemeenten). Na positief besluit door alle partijen wordt de oplossing in de variantenstudie uitgewerkt tot een niveau waarop een bestuursovereenkomst kan worden gesloten. Na ondertekening door alle partijen kan de uitgewerkte oplossing gerealiseerd worden.

Het vervolgproces met indicatieve planning ziet er als volgt uit:

Fase Doorlooptijd na de start van de fase
0. Pré-verkenning (niet-regulier LVO-proces)
(In dit onderzoek is de pré-verkenning afgerond)
Afgerond
1. Aanmelding Afgerond
2. Integrale probleemanalyse
3. Alternatievenstudie
4. Intakebeslissing 1 jaar
5. Variantenstudie 1 jaar
6. Bestuursovereenkomst ½ jaar
7. Uitvoering 2-4 jaar

Wij streven naar transparantie en openheid. Daarom kunt u de publieksversie van het volledige onderzoeksrapport Rapportage Preverkenning overweg Kandelaarweg - Publieksversie.pdf downloaden. Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar Hugo de Haes (MRDH): h.dehaes@mrdh.nl.

Ga naar het begin